Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Vision, mål och strategi

skolan-197_01Vision

Med fokus på varje enskild individ ska Lundsbergs skola ge eleven möjlighet att växa och utvecklas optimalt. Kunskapsmässigt i skolan men även socialt, kulturellt samt ur en hälsomässig aspekt, efter sina individuella förutsättningar. En sund själ i en sund kropp är skolans motto sedan grundandet 1896 och det gäller lika mycket nu som då. Lundsbergs skola är en internatskola där småskalighet, engagemang och trygghet präglar livet genom en hög personaltäthet såväl i skolan som på elevhemmen och med ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Mål

Skolans övergripande mål är att utbilda och handleda ungdomar till självständiga, ansvarstagande individer. Elevernas teoretiska kunskapsnivå skall vara god och deras sociala kompetens hög i syfte att kunna tillgodogöra sig fortsatta studier samt att vara förberedda för en yrkeskarriär på en internationell marknad. Det är skolans huvuduppgift att tillvarata varje elevs unika förutsättning och utveckla hans eller hennes kapacitet att på ett optimalt sätt kunna tillgodogöra sig kunskap. Vidare skall skolan aktivt stimulera elevernas förmåga att ta till sig och kunna uttrycka sig inom de kulturella områdena, musik, konst och teater.

Strategi

Lundsbergs skola eftersträvar en balans mellan moderna pedagogiska metoder och traditionell inlärning. För effektiv kunskapsöverföring och kunskapsinlärning utnyttjas den senaste tekniken. I undervisningen används t ex SmartBoards och datorer för att ge eleverna bästa tänkbara möjlighet till kunskapsinhämtning Skolan kräver lärare med gedigna akademiska kompetenser, gärna med internationella erfarenheter. Undervisningen i klasser med högst 24 elever och kontinuerligt studiestöd under fritiden skapar förutsättningar för bästa tänkbara inlärningsmiljö. Detta stärker också relationen mellan elever och lärare och säkerställer god kvalitet. Det nära mentorskapet mellan eleverna och pedagogerna, genom mentorernas regelbundna närvaro på elevhemmen, ger kontinuerlig uppföljning och stärker genomförandet. Lundsbergs skola etablerar långsiktiga kontakter med svenska och internationella utbildningsinstitutioner i syfte att bredda kontaktytorna. Därigenom fås nya impulser som erbjuder såväl elever som lärare möjligheter till vidareutveckling inom utvalda specialområden. Internatet på Lundsbergs skola har en unik mångfald inom fritidsverksamheten . Skolan investerar kontinuerligt resurser för att stimulera varje elev till en innehållsrik dag bestående av såväl fysiska som kreativt utvecklande aktiviteter. Internatet erbjuder ett tryggt boende på våra elevhem där respekt för den enskilda individen är ledstjärnan. Elevhemsföreståndarna är elevernas ställföreträdande föräldrar och de som är ansvariga för ordningen på elevhemmen. De får fortlöpande kompetens- och vidareutbildning för att kunna göra bästa möjliga jobb. Ett tydligt regelverk skapar struktur och trygghet för alla där det tydligt framgår att det endast är de vuxna som har det fostrande ansvaret, se även skolans Trygghetsplan. En utbildning på Lundsberg ska ge kunskap för livet och vänner för alltid.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se