Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@utb.lundsbergsskola.se

Christian Sundby – FGL

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

christian_sundby

Christian Sundby, ordförande FGL, 1970-96

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

Minnesskrift utgiven av Föreningen Gamla Lundsbergare till 100-års jubileet.

Minnesskrift utgiven av Föreningen Gamla Lundsbergare till 100-års jubileet.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css_animation=”right-to-left”]

Föreningen Gamla Lundsbergare
Christian Sundby, Skogshult 1955-65, ordförande FGL 1970-96

När Lundsbergs skola firade 50-årsjubileum 1946 var jag två år gammal. Därför måste jag basera denna berättelse på tidningen Lundsbergaren och Föreningen Gamla Lundsbargares (FGL:s) bokföringsarkiv. Mest värdefullt för min berättelse har tidningen Lundsberaren varit och jag vill nu passa på att uppmana alla som ordnar aktiviteter inom FGL, skolan, olika föreningar samt inom idrotten att dokumentera allt i tidningen Lundsbergaren. Dels för att sprida informationen och dels för att underlätta arkivforskningar för dem som skall skriva jubileumsboken Lundsbergs skola 200 år.

Jag kommer att framställa min berättelse om Föreningen Gamla Lundsbergare som en verksamhetsberättelse för åren 1946-1996 (50 år). Siffrorna för respektive år kan vara svåra att jämföra då inflationen varit stor vissa år.

FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE
50-ÅRSREDOVISNING 1946-1996

Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhetsinriktning
Föreningen har till ändamål att verka för sammanhållningen mellan gamla lundsbergare samt att främja Lundsbergs skolas utveckling.

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen vid varje 10-årsperiods slut framgår av följande uppställning:

1996

1986

1976

1966

1956

1946

Hedersmedlemmar

9

9

13

19

17

17

Ständiga medlemmar

1339

908

702

522

166

105

Årsbetalande medlemmar

110

182

163

176

454

223

Summa

1458

1099

878

717

637

345

Den högsta andelen av möjliga lundsbergare som varit medlemmar i FGL uppnåddes under 1914 med 51 %. 1946 var 30 % medlemmar i FGL och 1996 var cirka 40 % medlemmar. Antalet elever som gått på Lundsberg och som finns med i vår matrikel som blir klar under hösten 1996 uppgår till 3 748 varav med adresser 3 339.

Våra möjligheter att nu 1996 hålla reda på alla medlemmar och att försöka värva nya är oändligt mycket större än i början av perioden (1946). FGL har nu ett kansli på Lundsberg utrustat med en dator med stor kapacitet. Kansliet är bemannat dagligen och inhyst i ett mycket gammalt hus som vi har renoverat tillsammans med Lundsbergs Golfklubb.
Det som försvårar medlemsrekryteringen är att eleverna nu går i snitt tre år på Lundsberg mot tidigare sex-åtta år.

FGL:s ekonomi
FGL:S ekonomi har under alla år baserats på medlemsavgifterna. 1946 var årsbetalande/ständiga medlemmars avgifter 15 respektive 200 kronor och 1996 är de 150 respektive 1 500 kronor.

Avgiften för ständigt medlemskap avsätts till Ständiga medlemmars fond då vi måste garantera utgivningen av tidningen Lundsbergaren till medlemmarna. Endast avkastningen av Ständiga medlemmars fond tas upp som intäkt varje år. FGL:s tillgångar 1946 var 30 000 kronor och 1 400 00 kronor 1996, därav aktier i Lundsbergs Herrgård AB bokade till 450 000 kronor.

Donationsfonden
FGL disponerar avkastningen av en fond som kallas Donationsfonden. Grundplåten till fonden samlades in under 1916 och överlämnades till skolan samma år för att fira skolans 20-årsjubileum. Tyvärr sattes beloppet – cirka 500 kronor plus ytterligare gåvor under 1920 på totalt 300 kronor – in på etn bankbok och där stod pengarna fram till 1983 då FGL övertog kapitalet om 750 kronor.

FGL garanterar ett sipendium som skall delas ut till en trotjänare på Lundsberg efter förslag från kollegiet. Fondavkastningen har under alla år höjts till lämpligt belopp genom tillskott ur FGL:s kassa. Under senare år har ett stipendium på 500 kronor delats ut.

Kamratfonden (stiftad 1929)
Kamratfondens avkastning skall delas ut som stipendier till föredettingbarn som går på Lundsberg. 1946 var kapitalet 23 000 kronor och 1996 hade det vuxit till 2 200 000 kronor. Fondens pengar är insamlade bland gamla lundsbergare och ibland får fonden en minnesgåva då en föredetting avlider.
Stipendiet var 500 kronor 1946 och 100 000 kronor 1996 och delas upp på cirka tjugo elever.
Under 1982 lyckades FGL med bistånd av Christer Schmidt få fonden skattebefriad och därefter har fondens stipendier kunnat ökas avservärt. Fonden har egna stadgar och egen redovisning men administreras av FGL.

Intressefonden
Intressefonden instiftades under 1949 och pengarna skulle användas till att stötta skolan med något behjärtansvärt som ej var specificerat från början.
Under 1954 hade fonden vuxit till 55 000 kronor och pengarna skänktes till skolan som hjälp att finansiera byggandet av elevhemmet Klätten. FGL skänkte även en flaggstång med flagga till Klätten.

Insamlingar
Under årens lopp har FGL administrerat åtskilliga insamlingar för olika ändamål. Till kyrkan, som invigdes 1930, insamlades till 25-årsjubileet 14 000 kronor som användes till en altarduk och två kollekthåvar. Till kyrkans 50-årsjubileum 1980 insamlades ytterligare 15 000 kronor.

Den viktigaste insamlingen gjordes 1963 bland gamla lundsbergare för att stödja skolan och resultatet blev Gamla Lundsbergares Jubileumsfond. Målet var att få in 1 000 000 kronor. Det lyckades mer än väl – 1 150 000 kronor överlämnades till skolan som garantifond. Alla som känte över 2 000 kronor fick sitt namn ingraverat på en koppartavla som är uppsatt i korridoren till kyrkan.

Rektorsporträtt
Avgående rektorer har fått sitt porträtt i olja uppsatt i aulan. FGL har bekostat porträtten av Per Henningsson (1987) och Göran Malmeström (1990).

Föredettingdagarna
Föredettingdagar har under hela perioden anordnats på Lundsberg. Till en början varje år, under en period vartannat år och numera vart tredje år.
Förutom något år då vi bara spelade fotboll (1947) har vi tävlat om Karl XII-statyn i längdhopp, kula och löpning 200 m. Kitan Bolmstedts handikappsystem ligger fortfarande till grund för tävlingarna men vi har gjort vissa korrigeringar under årens lopp. Forest Hill har vunnit alla år utom 1977 då Skogshult och Forest Hill delade segern.

FGL arbear för att anpassa handikappsystemet så att flickor och pojkar kan tävla tillsammans. En komplikation är att Klätten varit pojkhem men numera är flickhem. Vi har också blandhem och rena pojk- respektive flickhem.

Lundsbergsafton
Traditionen med Lundsbergsafton, som anordnas den tredje helgen i november, är äldre än FGL. Redan 1909 samlades gamla lundsbergare till den första Lundsbergsaftonen. Denna anordnas i anslutning till FGL:s årssammanträde som oftast äger rum i Stockholm År 1977 förlades Ludnsbergsaftonen till Göteborg, där FGL-Västra kretsen under ledning av Christer Berglund organiserade golftävling på Hovås golfbana och middag på Park Avenue Hotel.

Till Lundsbergsafon inbjudes representanter från skolan och sedan skolan blivit saminternat ombedes en pojke och en flicka att hålla tal och berätta vad som hänt på skolan under året.

FGL-rådet
Gösta Bonde, tidigare ordförande i FGL, införde 1946 ett råd som skulle säkerställa kontakten med alla åldersgrupper av lundsbergare. Rådet avskaffades 1986 då anslutningen till träffarna, som normalt förlades till maj, blev sämre och sämre. Men med den ökade akitiviteten i FGL under de senaste åren kan man kanske upprätta rådet igen.

Matriklar
FGL ger vart tionde år ut en matrikel över alla gamla lundsbergare och anställda på Lundsberg.
Ulf Houman var ansvarig för produktionen 1942, Arvid Carlstedt 1953, Svante Carlstedt 1963, Carl Göran Adelswärd 1973, Carl Erik Malmi 1983 och Carl Erik Malmi och Christer Björklund 1996.
Matrikeln är en färskvara som efter cirka fem år är inaktuell. Med hjälp av den dator med adressregister som finns på FGL:s kansli kan vi nu uppdatera materialet och ta fram nya matriklar på ett enklare sätt än tidigare.

Dotterföreningar
Även på andra orter än Stockholm har det förekommit föredettingträffar med större eller mindre regelbundenhet. Ofta har det varit någon entusiast som har hållit i trådarna och när han har flyttat har träffarna upphört.
Bland dotterföreningarna kan nämnas Uppsala Lundsbergares Klubb (ULK) som var mycket aktiv under åren 1946-1952 med bl a ett flertal vårbaler.
Vidare FGL-Västra kretsen i Göteborg som bildades redan 1934 och var mer eller mindre aktiv till början av 1980-talet.
Lundagillet startades 1964 och det är fortfarande mycket aktivt med åtminstone en stor bal per år på programmet.

Tidningen Lundsbergaren
Tidningen Lundsbergaren som distribueras till alla FGL:s medlemmar ägs av FGL och Lundsbergs skolas Gymnasistförening enligt ett avtal från 1949. Vi skall dela på över- respektive underskott men i praktiken är det FGL som dragit det tyngsta lasset genom att stå för de förluster som ibland uppstår.

FGL tillsätter också ansvarig utgivare. Dessa har varit Bengt Lithander, Lennart Lilliehöök, Leif Rosenblad samt Carl Boris-Möller. Tidningens ekonomi och hemkrönikors oförståelighet för utomstående har gått som en röd tråd genom alla debatter på årsstämmor under årens lopp. Tidningen Lundsbergaren är unik på många sätt. Det första numret kom ut 1910 och den är därmed Sveriges äldsta skoltidning. Den är FGL:s informationskanal till medlemmarna och den förmedlar viktig information från skolan till målsmännen. I den ges eleverna möjlighet att fritt framföra sina åsikter. Lundsbergaren är en tidning i kvalitetsutförande som elevredaktionen producerar huvudsakligen på sin fritid. Fram till 1978 skötte skolans kamrer den löpande ekonomin, därefter över tog FGL ansvaret.

Tidningens redaktion hade fram till 1986 sina lokaler i ett rum utanför kyrkans läktare men flyttades då till tredje våningen i Centralköket.

Under 1995-96 har FGL investerat i ny modern datautrustning som möjliggör att tidningen till stor del kan färdigställas på den egna redationen och skickas på diskett till tryckeriet.

Tidningen har tryckts hos Grundels Tryckeri i Kristinehamn, hos Nermans Trycker i Karlstad och hos Bronells Tryckeri i Filipstad.

FGL-golfen
Föreningen har stöttat FGL-golfen genom att bekosta utskick och hålla adressregister över golfarna. Den första tävlingen gick av stapeln på Lidingö golfbana 1957 på initiativ av Lennart Lilliehöök och Ulf C. Bratt. Sedan 1970-talet har FGL-golfen varit en årlig punkt på programmet under ledning av Etienne Petersen på olika Stockholmsbanor utom 1977 då Christer Berglund organiserade en golftävling på Hovås Golfbana.

Lundsbergs Herrgård AB
Vid föredettingdagarna 1984 meddelades att Stiftelsen tänkte sälja elevhemmet Herrgården till utomstående. Vid informationen i aulan tog herrgårdaren Gillis Andersson till orda. Han talade så väl för förslaget att FGL skulle köpa Herrgården av skolan att han fick majoriteten med på detta. FGL bildade bolaget Lundsbergs Herrgård AB och köpte elevhemmet av skolan för 600 000 kronor. Bolaget genomförde en nyemission riktad till gamla lundsbergare. Vad skulle FGL göra med Herrgården? Olika alternativ undersöktets, bl a skapandet av en kursgård i samarbete med Bofors. Men redan efter något år började eleverna att strömma till Lundsberg igen och skolan fick hyra Herrgården som elevhem. Det var naturligtvis den bästa lösningen för alla. Vi genomförde ytterligare en nyemission för att finansiera de reparationer som behövdes. Bolaget har nu ett aktiekapital på 1 300 000 kronor med FGL som huvudägare med 450 000 kronor av aktiekapitalet och med röststarka A-aktier. Omkring 600 gamla Lundsbergare är aktieägare. Detta tycker jag är fantastiskt och ett bevis på den starka lojalitet och uppoffring gamla lundsbergare visar när skolan behöver hjälp.

Under åren 1946-96 har följande personer varit ordförande i FGL:

Gösta Bonde               1938-1946
Ulf C. Bratt                  1946-1956
Nils Wachtmeister       1956-1963
Gustaf Cederström      1963-1970
Christian Sundby         1970-1996

 Inför skrivandet av denna artikel har jag gått igenom tidningen Lundsbergaren från 1946 till 1996. Jag har då funnit tre namn som ständigt återkommer och som jag gärna vill nämna. Allan Hedenblad, Stella Herlenius och Carl Erik Malmi har i olika befattningar varit med under nästan hela perioden.

Avslutningsvis vill jag med anledning av att jag hösten 1996 lämnar mitt uppdrag framföra mitt varma tack till alla de olika styrelseledamöter som hjälpt mig de tjugosex ären jag varit ordförande i FGL.

Genom mitt uppdrag har jag behållit en nära kontakt med vår gamla skola, dess rektorer, anställda och elever. Men framförallt har jag i alla sammanhang haft en fin och stimulerande kontakt med en mängd gamla lundsbergare. Det är nog bara Carl-Gustaf Mörner som möjligen vet mer om fler FGL-are än jag.

Tack för de här åren!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2019 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@utb.lundsbergsskola.se