Kontakta oss på    +46 (0)550 74 05 00     info@lundsbergsskola.se

Avgifter/Läsår

AVGIFTER FÖR BOENDE PÅ INTERNATET

Svenska*, Nordiska** och Utlandssvenska*** internatelever som påbörjat sina studier efter 2016-01-01

Grundskola, årskurs 7 - 9   221.300:-

Gymnasiet, årskurs 1 - 3   246.300:-

*Avgifterna är fastställda efter avdrag för kommunal skolpeng.

**Avgifterna är fastställda efter avdrag för statliga bidrag för nordiska elever. Bidraget avser endast studier på gymnasienivå för elever från Danmark, Finland, Island och Norge

*** Elevens båda vårdnadshavare skall stadigvarande vistas utomlands.Minst en av vårdnadshavarna skall vara svensk medborgare

 

Övriga internatelever (utländska medborgare)

Grundskola, årskurs 7 - 9   300.600:-

Gymnasiet, årskurs 1 - 3   325.100:-

 

Syskonrabatt

En särskild rabatt lämnas till vårdnadshavare som har två eller flera barn tillhörande samma hushåll och som samtidigt går på Lundsberg. Rabatten lämnas per läsår med följande belopp: Syskon 2 får 5.000 kronor, syskon 3 får 10.000 kronor och syskon 4 får 15.000 kronor i rabatt.

 

Deposition - elevens eget konto

Utöver årsavgiften inbetalar målsman ett depositionsbelopp två gånger per läsår avseende kostnader för uttag av skolmateriel, hemresor, personliga utgifter, skolkavaj etc. För nya elever är beloppet 13.000 kronor första terminen. Därefter sker avstämning och fakturering av kontot en gång per termin, så att det vid varje terminsstart finns 10.000 kronor på elevens konto.

 

Studiehjälp

Statlig studiehjälp utgår i form av studiebidrag och inackorderingstillägg. 

 

Studiebidrag till svensk medborgare

Bidraget lämnas från och med kvartalet efter det att eleven fyller 16 år och längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Studiebidraget utbetalas utan ansökan.

 

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan erhållas efter ansökan till CSN. Inackorderingstillägget, vilket inkluderar hemreseersättning, utbetalas med hänsyn till avståndet mellan skola och bostad i Sverige. För svensk medborgare, vars vårdnadshavare är bosatta utomlands, gäller att inackorderingstillägg lämnas med lägsta belopp. Elever som har ekonomiskt stöd från SIDA eller UD erhåller inte inackorderingstillägg. Utbetalning sker från CSN efter särskild ansökan varje läsår.

 

OBS! Sista ansökningsdatum har ändrats till den 1 april från och med läsåret 2017/2018.

 

Kontrakt

När eleven är antagen skrivs ett kontrakt mellan Lundsbergs skola och elevens vårdnadshavare.

Särskilt kontrakt gäller för internatet.

Kontakta oss

Skicka ett mejl till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Skickar

©2018 Lundsbergs Skola, SE-688 91 Storfors, Sweden

+46 (0)550 74 05 00      info@lundsbergsskola.se