A picture

 

 

Internatet

Internatet utgör en av tre hörnstenar; Skola, Internat och Fritid.
På elevhemmen har varje elev sin trygga punkt, sitt hem under åren på skolan. Eleven tillhör samma elevhem under hela skoltiden och hemkänslan förstärks bl.a. av lagidrott mellan de olika hemmen.

Varje elevhem har tre elevhemsföreståndare knutna till hemmet varav alltid minst en är i tjänst. Elevhemsföreståndaren är ansvarig för ordning och trivsel på elevhemmet, sköter föräldrakontakter, kontakter med lärare samt fyller i övrigt föräldrarollen för ungdomarna.

Ekonomipersonalen på hemmet sköter städningen samt hemmets kök under dagtid. Elevrummen städas 1 gång i veckan av ekonomipersonalen i övrigt ansvarar eleverna själva för ordning och reda på sina rum. Gemensamhetsutrymmen städas dagligen.

Inget hem är det andra likt. Det finns både pojk-, flick- och blandhem och eleverna bor i en- eller tvåmannarum. Genom de blandade åldrarna på hemmen får eleverna hjälp av varandra och de får ta ansvar för sina kamrater. På ett elevhem blir det som en stor familj med en vänskap som ofta blir livslång.

 

Inflytande och samråd på skolans elevhem

Boendet på skolans elevhem skall så långt det är möjligt påminna om en hemliknande miljö där elevhemsföreståndarna har en roll som ställföreträdande förälder – i dagligt tal ”husmor” eller ”husfar”. Samvaron på elevhemmet skall utgå ifrån en värdegrund och ett synsätt som är förenligt med lagar och förordningar och som speglar det samhälle vi lever i. På ett liknande sätt som i skolan skall det finnas utrymme för inflytande och samråd i enlighet med 4 kap. 9 § i skollagen. Information och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna skall alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som skall behandlas inom ramen för deras inflytande över boendet och utbildning på elevhemmet.

Som ett led i den moderniserings- och förändringsprocess som genomförs på Lundsbergs skola har skolledningen gjort en översyn av elevhemsrepresentantens och vice elevhemsrepresentantens ansvars- och arbetsuppgifter på skolans elevhem. I den nya befattningsbeskrivningen som har tagits fram betonas deras uppgift som elevhemsrepresentanter där de i olika sammanhang skall föra elevernas talan.

Elevhemsrepresentanterna skall i samråd med hemledningen söka hjälpa kamrater till rätta och genom sitt personliga föredöme bidra till en god anda, trygghet, trivsel och studiero. Uppdraget innebär inte bara god övning i ledarskap och ansvarstagande utan också i offentligt uppträdande både inför jämnåriga och yngre kamrater och inför hemmets gäster, föräldrar och andra.

Elevhemsrepresentanterna skall

  • vara goda förebilder för alla elever avseende kamratskap, uppträdande och ansvarstagande
  • vara ett stöd för eleverna på elevhemmet
  • föra elevernas talan vid möten på elevhemmet
  • föra elevhemmets talan vid bl.a. möten med rektor eller elevhemskoordinator
  • representera elevhemmet vid besök och extern representation, mm
  • vara elevhemsföreståndarna behjälpliga med fördelning av ansvarsområden på elevhemmet

 

Enligt gällande arbetsordning skall det genomföras formella möten med elevhems-representanterna i samband med skiftbyten av personal vid elevhemmen samt vid återkomst efter hemresehelg eller efter lov. Elevhemsrepresentanterna genomför gemensamma möten med rektor eller av rektor utsedd person ca en gång i månaden.

Rollen som elevhemsrepresentant innefattar en ledarskapsutbildning i skolans regi motsvarande 40 föreläsningstimmar och återkommande handledning. Utbildningen upptar även frågor rörande arbetsmiljö, medbestämmande, mötesteknik, aktivt arbete med skolans trygghetsplan etc. Vid sidan av skolans obligatoriska ledarutbildning deltar även elevhemsrepresentanterna i en nationell ledarutbildning som genomförs i samverkan med Lundsbergs skola, SSHL och Grennaskolan.

Förslag till elevhemsrepresentanter erhålls via val på elevhemmet och tillsätts därefter av rektor efter samråd med elevhemsföreståndarna. Rektor kan på förekommen anledning avsätta elevhemsrepresentant i samråd med elevhemsföreståndare, varvid motsvarande procedur skall tillämpas för utseende av ny elevhemsrepresentant.

 

Elevhemsrepresentanter
Elevhemsföreståndare och ekonomipersonal på Forest Hill.

LUNDSBERGS SKOLA, SE-688 91 STORFORS, SWEDEN

TEL +46 (0)550 74 05 00, FAX +46 (0)550 74 05 01, E-MAIL info@lundsbergsskola.se
Kontakta Lundsbergs skola Sök Sitemap